Rigdon, Sidney
    Footnotes
    Theme

    Rigdon, Sidney

    Një i kthyer në besim dhe udhëheqës i hershëm në Kishën e rivendosur në vitet 1830 dhe në fillimin e viteve 1840. Sidney Rigdon shërbeu për një farë kohe si këshilltar i parë i Joseph Smith-it në Presidencinë e Parë të Kishës (DeB 35; 58:50, 57; 63:55–56; 76:11–12, 19–23; 90:6; 93:44; 100:9–11; 124:126). Më vonë ai e braktisi Kishën dhe u përjashtua në shtator 1844.