Tokë
  Footnotes

  Tokë

  Planeti në të cilin jetojmë, i krijuar nga Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit për t’u përdorur nga njeriu gjatë provës së tij të vdekshme. Është fati i saj përfundimtar të përlëvdohet dhe të ekzaltohet (DeB 77:1–2; 130:8–9). Toka do të bëhet një trashëgimi e përjetshme për ata që kanë jetuar të denjë për një lavdi çelestiale (DeB 88:14–26). Ata do të gëzojnë praninë e Atit dhe të Birit (DeB 76:62).

  Krijuar për njeriun

  Një njësi e gjallë

  Ndarja e tokës

  Pastrimi i tokës

  Gjendja përfundimtare e tokës