Lirë (i), Liri
    Footnotes

    Lirë (i), Liri

    Fuqia ose aftësia për të bërë zgjedhje personale pa detyrim. Në një kuptim shpirtëror, një njeri që pendohet dhe i bindet vullnetit të Perëndisë, është i lirë nga skllavëria e mëkatit, nëpërmjet shlyerjes së Jezu Krishtit (Mosia 5:8).