Gjykim, i Fundit
    Footnotes

    Gjykim, i Fundit

    Gjykimi i fundit që do të ndodhë pas ringjalljes. Perëndia, nëpërmjet Jezu Krishtit, do të gjykojë çdo njeri për të përcaktuar lavdinë e përjetshme që ai do të marrë. Ky gjykim do të bazohet në bindjen e secilit person ndaj urdhërimeve të Perëndisë, duke përfshirë pranimin e sakrificës shlyese të Jezu Krishtit.