Ziporah
Footnotes
Theme

Ziporah

Në Dhjatën e Vjetër, bashkëshortja e Moisiut dhe bija e Jethros (Eks. 2:21; 18:2).