Rehoboam
    Footnotes
    Theme

    Rehoboam

    Në Dhjatën e Vjetër, biri i mbretit Salomon. Ai pasoi atin e tij dhe mbretëroi për shtatëmbëdhjetë vjet në Jeruzalem (1 Mbr. 11:43; 14:21, 31). Gjatë mbretërimit të Rehoboamit, mbretëria u nda në mbretërinë e Izraelit në veri dhe në mbretërinë e Judës në jug (1 Mbr. 11:31–36; 12:19–20). Rehoboami sundoi mbi mbretërinë e Judës.