Pratt, Parley Parker
    Footnotes
    Theme

    Pratt, Parley Parker

    Vëllai më i madh i Orson Pratt-it dhe një nga Dymbëdhjetë Apostujt e parë të thirrur pas rivendosjes së Kishës në kohët e sotme (DeB 124:128–129). Parley Pratt-i u thirr në përpjekjen e parë misionare, prej shumë përpjekjeve, kur Zoti i dha një zbulesë nëpërmjet Joseph Smith-it në tetor 1830 (DeB 32; 50:37).