Drejtësi
    Footnotes
    Theme

    Drejtësi

    Pasoja e padështueshme e bekimeve për mendime e veprime të drejta dhe ndëshkim për mëkatin e papenduar. Drejtësia është një ligj i përjetshëm që kërkon një gjobë sa herë që një ligj i Perëndisë thyhet (Alma 42:13–24). Mëkatari duhet të paguajë gjobën, në qoftë se nuk pendohet (Mosia 2:38–39; DeB 19:17). Në qoftë se pendohet, Shpëtimtari paguan gjobën nëpërmjet Shlyerjes, duke i bërë thirrje mëshirës (Alma 34:16).