Vij
    Footnotes
    Theme

    Vij

    Në shkrimet e shenjta, të afrohesh pranë dikujt duke e ndjekur ose duke iu bindur, si në frazën “ejani te Krishti dhe përsosuni në të” (Moro. 10:32).