Kurorë
    Footnotes
    Theme

    Kurorë

    Një ornament rrethor i vendosur në kokë nga sundimtarët. Ajo mund të jetë simbol i fuqisë, zotërimit dhe hyjnisë çelestiale. Ata që durojnë deri në fund, duke zbatuar të gjitha urdhërimet e Perëndisë, do të marrin një kurorë jete të përjetshme (Shih DeB 20:14; Mois. 7:56; JS—M 1:1).