Kunj
    Footnotes

    Kunj

    Një prej njësive organizative dhe administrative të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Një kunj është i përbërë nga një numër lagjesh ose degësh. Në përgjithësi ai ka një komplet kufijsh gjeografikë dhe i përshtatet pamjes së një tende të përshkruar në Isaia 54:2. “Zgjat litarët e tu dhe përforco kunjat e tu”. Çdo kunj i Sionit mbështet dhe ndihmon për të mbajtur të ngritur Kishën, në mënyrën që një tendë ose një tabernakull mbahet nga kunjat e tij. Një kunj është vendi i mbledhjes i pjesës së mbetur të Izraelit të shpërndarë (DeB 82:13–14; 101:17–21).