Filip
    Footnotes
    Theme

    Filip

    Në Dhjatën e Re, Filipi i Betsaidës ishte një nga dymbëdhjetë apostujt fillestarë të Shpëtimtarit (Mt. 10:2–4; Gjo. 1:43–45).

    Një Filip tjetër ishte një nga shtatë vetët e zgjedhur për të ndihmuar dymbëdhjetë apostujt (Vep. 6:2–6). Ai predikoi në Samari dhe i predikoi një eunuku etiopas (Vep. 8).