Kryq
    Footnotes
    Theme

    Kryq

    Strukturë druri mbi të cilën u kryqëzua Jezu Krishti (Mr. 15:20–26). Shumë vetë në botë sot e mendojnë atë si simbol të kryqëzimit të Krishtit dhe të sakrificës së tij shlyese; megjithatë, Zoti i ka vendosur simbolet e veta për kryqëzimin dhe sakrificën e tij—bukën dhe ujin e sakramentit (Mt. 26:26–28; DeB 20:40, 75–79). Në shkrimet e shenjta, ata që e marrin kryqin e tyre, janë ata që e duan Jezu Krishtin aq shumë sa ia mohojnë vetvetes paperëndishmërinë dhe çdo dëshirë të botës dhe i zbatojnë urdhërimet e tij (PJS, Mt. 16:25–26).