Samuel Lamaniti
    Footnotes
    Theme

    Samuel Lamaniti

    Një profet lamanit në Librin e Mormonit i dërguar nga Zoti për t’i mësuar dhe paralajmëruar nefitët pikërisht përpara lindjes së Shpëtimtarit. Samueli profetizoi për shenja të lidhura me lindjen dhe vdekjen e Jezu Krishtit dhe për shkatërrimin e nefitëve (Hel. 13–16).