Shkrime të Shenjta
  Footnotes
  Theme

  Shkrime të Shenjta

  Fjalë, si të shkruara edhe të folura, nga njerëz të shenjtë të Perëndisë kur nxiten nga Fryma e Shenjtë. Shkrimet e shenjta të njohura zyrtarisht si të shenjta nga Kisha sot përbëhen nga Bibla, Libri i Mormonit, Doktrina e Besëlidhje dhe Perla me Vlerë të Madhe. Jezusi dhe shkruesit e Dhjatës së Re i konsideruan librat e Dhjatës së Vjetër si shkrime të shenjta (Mt. 22:29; Gjo. 5:39; 2 Tim. 3:15; 2 Pj. 1:20–21).

  Shkrime të shenjta të humbura

  Ka shumë shkrime të përmendura në shkrimet e shenjta që ne sot nuk i kemi, mes të cilave janë këta libra dhe shkrimtarë: besëlidhja (Eks. 24:7), luftërat e Zotit (Num. 21:14), Jasheri (Joz. 10:13; 2 Sam. 1:18), veprat e Salomonit (1 Mbr. 11:41), Samuel shikuesi (1 Kro. 29:29), Nathan profeti (2 Kro. 9:29), Shemajah profeti (2 Kro. 12:15), Ido profeti (2 Kro. 13:22), Jehu (2 Kro. 20:34), thëniet e shikuesve (2 Kro. 33:19), Enoku (Jud. 1:14) dhe fjalët e Zenokut, Neumit dhe Zenosit (1 Ne. 19:10), Zenosi (Jakobi 5:1), Zenoku dhe Eziasi (Hel. 8:20) dhe një libër kujtimi (Mois. 6:5); dhe letrat drejtuar korintasve (1 Kor. 5:9), drejtuar efesianëve (Ef. 3:3) dhe laodikasve (Kol. 4:16).

  Shkrime të shenjta për t’u ruajtur

  Vlera e shkrimeve të shenjta

  Shkrime të shenjta të profetizuara për të ardhur