Herod
  Footnotes
  Theme

  Herod

  Një familje sundimtarësh në Jude rreth kohës së Jezu Krishtit. Ata ishin figura të rëndësishme në shumë ngjarje të Dhjatës së Re. Shih hartën shoqëruese:

  skicë e familjes së Herodit

  Mbreti Herod (Mt. 2:3)

  Prej Mariamit, princeshës makabease

  Prej Mariamnit, bijës së kryepriftit Simon

  Prej Maltesit, një samaritani

  Prej Kleopatrës

  Aristobuli

  Herod Filipi (Mt. 14:3; Mr. 6:17)

  Herod Antipa, tetrarku (Mt. 14:1; Llu. 9:7; Mr. 6:14, mbreti Herod)

  Arkelau (Mt. 2:22)

  Filipi, tetrarku i Itureas (Llu. 3:1)

  Herod Agripa Ⅰ (Vep. 12:1–23)

  Herodiada (Mt. 14:3; Mr. 6:17)

  Herod Agripa Ⅱ (Vep. 25:13)

  Berunike (Vep. 25:13)

  Druzila, gruaja e Feliksit (Vep. 24:24)