Urim dhe Thumim
    Footnotes
    Theme

    Urim dhe Thumim

    Vegla të përgatitura nga Perëndia për ta ndihmuar njeriun në marrjen e zbulesës dhe në përkthimin e gjuhëve. Në gjuhën hebraike fjalët kanë kuptimin “dritë dhe përsosje”. Urimi dhe Thumimi përbëhen nga dy gurë të lidhur me lidhëse argjendi dhe nganjëherë të përdorur me një parzmore (DeB 17:1; JS—H 1:35, 42, 52). Kjo tokë do të bëhet një Urim dhe Thumim i madh në gjendjen e saj të shenjtëruar dhe të pavdekshme (DeB 130:6–9).