Abinadi
    Footnotes
    Theme

    Abinadi

    Një profet nefit në Librin e Mormonit.