Amon, Pasardhës i Zarahemlës
    Footnotes
    Theme

    Amon, Pasardhës i Zarahemlës

    Në Librin e Mormonit, një burrë i fortë dhe i fuqishëm i cili udhëhoqi një ekspeditë nga Zarahemla për në tokën e Lehi-Nefit (Mosia 7:1–16). Atij iu treguan anale të lashta dhe iu shpjegua se çfarë është një shikues (Mosia 8:5–18). Më vonë, ai ndihmoi për ta çliruar mbretin Limhi dhe njerëzit e tij nga lamanitët dhe për t’i kthyer ata në Zarahemla (Mosia 22).