Dëshmitarë të Librit të Mormonit
    Footnotes
    Theme

    Dëshmitarë të Librit të Mormonit

    Zoti urdhëroi të tjerë, përveç profetit Joseph Smith, të jepnin dëshmi për hyjninë e Librit të Mormonit (DeB 17; 128:20). Shih dëshmitë e këtyre dëshmitarëve në “Hyrja” në fillim të Librit të Mormonit.