Study Helps
Njeri, Njerëz


Njeri, Njerëz

I referohet gjithë njerëzimit, si meshkujve dhe femrave. Të gjithë burrat dhe gratë janë pasardhës shpirtërorë të drejtpërdrejtë të një Ati Qiellor. Kur linden në vdekshmëri, ata marrin trupa fizikë të vdekshëm. Këta trupa u krijuan sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë (Zan. 1:26–27). Burrat dhe gratë që janë besnikë në marrjen e ordinancave të nevojshme, në zbatimin e besëlidhjeve të tyre dhe bindjen ndaj urdhërimeve të Perëndisë, do të hyjnë në ekzaltimin e tyre dhe do të bëhen si Perëndia.

Njeriu, fëmijë shpirtëror i Atit Qiellor

Njeriu, i mundshëm për t’u bërë si Ati Qiellor