Ushtimë
    Footnotes
    Theme

    Ushtimë

    Satani shpërndan thashetheme dhe grindje—nganjëherë të bazuara pjesërisht në të vërtetën—për t’i kthyer njerëzit kundër Perëndisë dhe gjithë mirësisë (Hel. 16:22; JS—H 1:1). Një nga shenjat e ardhjes së dytë të Jezu Krishtit është se njerëzit do të flasin për luftëra dhe ushtima luftërash (Mt. 24:6; DeB 45:26; JS—M 1:23).