Ordinanca
  Footnotes
  Theme

  Ordinanca

  Rite dhe ceremoni të shenjta. Ordinancat përbëhen nga veprime që kanë kuptime shpirtërore. Ordinancat gjithashtu mund të shprehin ligje dhe statute të Perëndisë.

  Ordinancat në Kishë përfshijnë administrimin e të sëmurëve (Jak. 5:14–15), bekimin e sakramentit (DeB 20:77, 79), pagëzimin me anë të zhytjes (Mt. 3:16; DeB 20:72–74), bekimin e fëmijëve (DeB 20:70), dhënien e Frymës së Shenjtë (DeB 20:68; 33:15), dhënien e priftërisë (DeB 84:6–16; 107:41–52), ordinancat e tempullit (DeB 124:39) dhe martesën në besëlidhjen e re dhe të përjetshme (DeB 132:19–20).

  Ordinancë mëkëmbëse

  Një ordinancë fetare e kryer nga një person i gjallë në emër të një të vdekuri. Këto ordinanca kanë vlerë vetëm atëherë kur ata për të cilët u kryen ordinancat i pranojnë ato, zbatojnë besëlidhjet që lidhen me to dhe vulosen prej Shpirtit të Shenjtë të Premtimit. Ordinanca të tilla kryhen sot brenda tempujve.