Korrje
    Footnotes

    Korrje

    Shkrimet e shenjta nganjëherë e përdorin fjalën korrje në mënyrë figurative për t’iu referuar sjelljes së njerëzve në Kishë, e cila është mbretëria e Perëndisë në tokë, ose një kohë gjykimi, të tillë si ardhja e dytë e Jezu Krishtit.