Study Helps
Krijoj, Krijim


Krijoj, Krijim

Të organizosh. Perëndia, duke punuar nëpërmjet Birit të tij, Jezu Krishtit, organizoi elementet në natyrë për të formuar tokën. Ati Qiellor dhe Jezusi krijuan njeriun sipas shëmbëlltyrës së tyre (Mois. 2:26–27).