Manifest
    Footnotes
    Theme

    Manifest

    Një deklaratë zyrtare nga presidenti Wilford Woodruff në 1890 që shpallte qartë se Kisha dhe anëtarët e saj i nënshtroheshin ligjit të vendit dhe nuk bënin më martesa të shumëfishta (DeB DZ—1). Presidenti Woodruff e nxori Manifestin pas një vegimi dhe zbulese nga Perëndia.