Zot
    Footnotes
    Theme

    Zot

    Një titull respekti dhe nderimi të thellë për Perëndinë, Atin, dhe Shpëtimtarin Jezu Krisht. Titulli u drejtohet pozitave të tyre si zotër të epërm, të dashur mbi krijesat e tyre.