Omni
  Footnotes
  Theme

  Omni

  Një mbajtës nefit i analeve në Librin e Mormonit i cili shkroi rreth 361 vjet para K. (Jar. 1:15; Omni 1:1–3).

  Libri i Omnit

  Një libër i përkthyer nga fletët e vogla të Nefit në Librin e Mormonit. Libri ka një kapitull të vetëm, i cili përmban një rrëfim të luftërave ndërmjet nefitëve dhe lamanitëve. Omni shkroi vetëm tre vargjet e para të librit. Fletët iu kaluan më pas me radhë Amaronit, Çemishit, Abinadomit dhe së fundi Amalekit. Amaleki ia dorëzoi fletët mbretit Beniamin, mbret i Zarahemlës.