1 Nefi 12
  Footnotes
  Theme

  Kapitulli 12

  Nefi sheh në vegim tokën e premtimit; drejtësinë, paudhësinë dhe rënien poshtë të banorëve të saj; ardhjen e Qengjit të Perëndisë mes tyre; si Dymbëdhjetë Dishepujt dhe Dymbëdhjetë Apostujt do ta gjykojnë Izraelin; dhe gjendjen e neveritshme dhe të fëlliqur të atyre që bien në mosbesim. Rreth 600–592 para K.

  1 Dhe ndodhi që engjëlli më tha: Shiko dhe vër re farën tënde dhe gjithashtu farën e vëllezërve të tu. Dhe unë shikova dhe vura re atokën e premtimit; dhe unë pashë turma njerëzish, po, madje që ishin në numër aq shumë, sa rëra e detit.

  2 Dhe ndodhi që unë pashë turma të mbledhura së bashku për të luftuar njëra kundër tjetrës; dhe unë vura re aluftëra dhe zhurmë luftërash dhe vrasje të mëdha me shpatë mes popullit tim.

  3 Dhe ndodhi që unë vura re shumë breza të kalonin, pas luftërave dhe grindjeve në tokë; dhe unë vura re shumë qytete, po, madje që unë nuk i numërova dot.

  4 Dhe ndodhi që unë pashë një amjegull berrësire mbi faqen e tokës së premtimit; dhe unë pashë vetëtima dhe dëgjova bubullima dhe tërmete, dhe të gjitha llojet e zhurmave të trazuara; dhe unë pashë tokën dhe shkëmbinjtë që çaheshin; dhe unë pashë malet duke u shembur në copa; dhe unë pashë fushat e tokës që ato ishin copëtuar; dhe unë pashë shumë qytete që qenë cfundosur dhe unë pashë shumë që ishin djegur me zjarr dhe unë pashë shumë të tjera që po shembeshin për tokë për shkak të lëkundjes së saj.

  5 Dhe ndodhi që pasi i pashë këto gjëra, pashë amjegullën e errësirës që kaloi nga faqja e tokës; dhe vini re, unë pashë turma që nuk kishin rënë për shkak të gjykimeve të mëdha dhe të tmerrshme të Zotit.

  6 Dhe unë pashë qiejt të hapen dhe aQengjin e Perëndisë duke zbritur nga qielli; dhe ai erdhi poshtë dhe shfaqi veten tek ata.

  7 Dhe unë gjithashtu pashë dhe dëshmoj që Fryma e Shenjtë ra mbi adymbëdhjetë të tjerë; dhe ata u shuguruan nga Perëndia dhe u zgjodhën.

  8 Dhe engjëlli më foli, duke thënë: Vër re dymbëdhjetë dishepujt e Qengjit të cilët janë zgjedhur t’i shërbejnë farës tënde.

  9 Dhe ai më tha: Ti i mban mend adymbëdhjetë apostujt e Qengjit? Vër re, ata janë ata që do të bgjykojnë dymbëdhjetë fiset e Izraelit; prandaj dymbëdhjetë shërbestarët e farës sate do të gjykohen prej tyre; pasi ju jeni nga shtëpia e Izraelit.

  10 Dhe këta adymbëdhjetë shërbestarë që ti shikon do të gjykojnë farën tënde. Dhe, vër re, ata janë përgjithmonë të drejtë; pasi, për shkak të besimit të tyre në Qengjin e Perëndisë, brrobat e tyre janë bërë të bardha në gjakun e tij.

  11 Dhe engjëlli më tha: Shiko! Dhe unë pashë dhe vura re atre breza të kalonin në drejtësi; dhe rrobat e tyre ishin të bardha, madje si ato të Qengjit të Perëndisë. Dhe engjëlli më tha: Këto janë bërë të bardha në gjakun e Qengjit, për shkak të besimit të tyre në të.

  12 Dhe unë, Nefi, gjithashtu pashë shumë të brezit të akatërt, që vdiqën në drejtësi.

  13 Dhe ndodhi që unë pashë turmat e tokës të mbledhura së bashku.

  14 Dhe engjëlli më tha: Shiko farën tënde dhe gjithashtu farën e vëllezërve të tu.

  15 Dhe ndodhi që unë pashë dhe vura re njerëzit e farës sime të mbledhur së bashku në turma akundër farës së vëllezërve të mi; dhe ata ishin mbledhur së bashku për të luftuar.

  16 Dhe engjëlli më foli duke thënë: Shiko burimin e ujit të afëlliqur që ati yt pa; po, madje blumin për të cilin ai foli; dhe thellësitë e tij janë thellësitë e cferrit.

  17 Dhe amjegullat e errësirës janë tundimet e djallit, të cilat bverbojnë sytë dhe ngurtësojnë zemrat e fëmijëve të njerëzve dhe i çojnë ata nëpër udhë c gjëra, që ata të humbasin dhe të mbarojnë.

  18 Dhe andërtesa e madhe dhe e gjerë që pa ati yt, është bimagjinata e kotë dhe ckryelartësia e fëmijëve të njerëzve. Dhe një dhumnerë e madhe dhe e tmerrshme i ndan ata; po, madje fjala e edrejtësisë së Perëndisë së Amshuar dhe Mesia që është Qengji i Perëndisë, për të cilin Fryma e Shenjtë dëshmon, që nga fillimi i botës e deri në këtë kohë dhe që nga kjo kohë e tutje dhe përgjithmonë.

  19 Dhe ndërsa engjëlli foli këto fjalë, unë vura re dhe pashë se fara e vëllezërve të mi po luftonte kundër farës sime, sipas fjalës së engjëllit; dhe për shkak të kryelartësisë së farës sime dhe atundimeve të djallit, unë vura re se fara e vëllezërve të mi bmundi njerëzit e farës sime.

  20 Dhe ndodhi që unë vura re dhe pashë njerëzit e farës së vëllezërve të mi që kishin mundur farën time; dhe ata shkuan përpara në turma mbi faqen e tokës.

  21 Dhe unë i pashë ata të mbledhur së bashku në turma; dhe unë pashë aluftëra dhe zhurma luftërash mes tyre; dhe në luftëra dhe zhurma luftërash unë pashë shumë breza të vdisnin.

  22 Dhe engjëlli më tha: Vër re, këta do të abien në mosbesim.

  23 Dhe ndodhi që vura re, pasi ata ranë në mosbesim, ata u bënë një popull me lëkurë të aerrët, të neveritshëm dhe të bfëlliqur, plot cpërtaci dhe të gjitha llojet e neverive.