Studiewijzers
Nephi, zoon van Lehi


Nephi, zoon van Lehi

Een rechtschapen zoon van Lehi en Sariah uit het Boek van Mormon (1 Ne. 1:1–4; 2:5), die een groot geloof heeft in het woord van God (1 Ne. 3:7). Hij wordt een groot profeet, kroniekschrijver en leider van zijn volk.

Het boek 1 Nephi

De hoofdstukken 1–18:8 handelen grotendeels over de profeet Lehi en zijn gezin en hun vertrek uit Jeruzalem. Zij reizen door de onherbergzame wildernis totdat zij de kust bereiken. 1 Nephi 18:9–23 bevat het relaas van hun reis naar het beloofde land, op aanwijzing van de Heer, ondanks de opstand van Laman en Lemuel. In de hoofdstukken 19–22 vertelt Nephi met welk doel kronieken worden bijgehouden (1 Ne. 6; 19:18), namelijk om allen ertoe te brengen de Heer, hun Verlosser, indachtig te zijn. Hij haalt Jesaja aan (1 Ne. 20–21) en legt diens boodschappen uit, in de hoop dat allen Jezus Christus als hun Heiland en Verlosser zullen leren kennen (1 Ne. 22:12).

Het boek 2 Nephi

De hoofdstukken 1–4 bevatten een aantal van Lehi’s laatste leringen en profetieën voor zijn dood, waaronder de zegens die hij uitspreekt over zijn zonen en hun nakomelingen. In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd waarom de Nephieten zich hadden afgescheiden van de Lamanieten. De Nephieten bouwen een tempel, onderwijzen de mensen in de wet van Mozes en houden verslagen bij. De hoofdstukken 6–10 bevatten de woorden van Jakob, Nephi’s jongere broer. Jakob geeft een overzicht van de geschiedenis van Juda en profeteert over de Messias. Zijn woorden zijn gedeeltelijk ontleend aan de geschriften van Jesaja. In de hoofdstukken 11–33 heeft Nephi zijn getuigenis van Christus, Jakobs getuigenis, profetieën over de laatste dagen en verschillende hoofdstukken van het boek Jesaja uit het Oude Testament opgetekend.

Platen van Nephi