Studiewijzers
Opstanding


Opstanding

De hereniging na de dood van het geestelijke lichaam met het fysieke lichaam van vlees en beenderen. Na de opstanding zullen geest en lichaam nooit meer gescheiden worden en zal de persoon onsterfelijk zijn. Omdat Jezus Christus de dood heeft overwonnen, zal iedereen die op aarde is geboren, opstaan uit de doden (1 Kor. 15:20–22).

Jezus Christus stond als eerste op uit de doden (Hand. 26:23; Kol. 1:18; Openb. 1:5). Uit het Nieuwe Testament blijkt overduidelijk dat Jezus is opgestaan met zijn stoffelijke lichaam: zijn graf was leeg, Hij at vis en honing, Hij had een lichaam van vlees en beenderen, de mensen raakten Hem aan en de engel zei dat Hij was opgestaan (Mark. 16:1–6; Luk. 24:1–12, 36–43; Joh. 20:1–18). Hedendaagse openbaring bevestigt de realiteit van de opstanding van Christus en van het gehele mensdom (Alma 11:40–45; 40; 3 Ne. 11:1–17; LV 76; Moz. 7:62).

De mensen zullen in de opstanding niet allen dezelfde heerlijkheid ontvangen (1 Kor. 15:39–42; LV 76:89–98), noch tegelijkertijd opstaan (1 Kor. 15:22–23; Alma 40:8; LV 76:64–65, 85; 88:96–102). Vele heiligen staan na de opstanding van Christus op (Matt. 27:52). De rechtvaardigen zullen eerder opstaan dan de goddelozen, namelijk in de eerste opstanding (1 Thess. 4:16); onbekeerlijke zondaars zullen tevoorschijn komen in de laatste opstanding (Openb. 20:5–13; LV 76:85).