Studiewijzers
Mosiah, zoon van Benjamin


Mosiah, zoon van Benjamin

Een rechtvaardige Nephitische koning en profeet uit het Boek van Mormon. Mosiah volgde het rechtschapen voorbeeld van zijn vader (Mos. 6:4–7). Hij vertaalde de 24 gouden platen met de kroniek van de Jaredieten (Mos. 28:17).

Het boek Mosiah

Een boek in het Boek van Mormon. De hoofdstukken 1–6 bevatten de indrukwekkende toespraak van koning Benjamin tot zijn volk. De Geest van de Heer raakt hun hart, zodat zij zich bekeren en geen verlangen meer hebben om het kwade te doen. De hoofdstukken 7–8 bevatten het verhaal van een groep Nephieten die in het land van de Lamanieten waren gaan wonen. Er wordt een opsporingspatrouille uitgestuurd om hen te zoeken. Ammon, de leider van de groep, vindt hen en verneemt het verhaal van hun onderdrukking door de Lamanieten. De hoofdstukken 9–24 bevatten een beschrijving van die onderdrukking en van het leven van de Nephitische leiders — Zeniff, Noach en Limhi — onder de Lamanieten. De martelaarsdood van de profeet Abinadi wordt eveneens beschreven. Alma komt tot bekering tijdens het proces van Abinadi. De hoofdstukken 25–28 bevatten het verhaal van de bekering van Alma’s zoon en van de vier zonen van koning Mosiah. In hoofdstuk 29 stelt Mosiah voor de koning te vervangen door rechters. Alma, de zoon van Alma, wordt tot eerste opperrechter gekozen.