Studiewijzers
Huwelijk, huwen


Huwelijk, huwen

Een wettelijk verbond of contract tussen een man en een vrouw waardoor zij een echtpaar worden. God heeft het huwelijk verordonneerd (LV 49:15).

Het nieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond

Het huwelijk dat voltrokken wordt onder de wet van het evangelie en het priesterschap geldt voor de sterfelijkheid én de eeuwigheid. Getrouwe mannen en vrouwen die in de tempel als man en vrouw worden verzegeld, kunnen in alle eeuwigheid een echtpaar blijven.

Gemengd huwelijk

Een huwelijk tussen een man en een vrouw die een verschillende godsdienst belijden.

Meervoudig huwelijk

Het huwelijk van een man met twee of meer levende vrouwen tegelijk. Wettig is dat een man slechts één vrouw tegelijk heeft, tenzij de Heer anders gebiedt door openbaring (Jakob 2:27–30). Het meervoudig huwelijk werd in praktijk gebracht in de tijd van het Oude Testament en in de begintijd van de herstelde kerk na openbaring van de Heer en op aanwijzing van de profeet, die de sleutels van het priesterschap bezat (LV 132:34–40, 45). In deze tijd wordt het niet meer gepraktiseerd in de kerk (OV 1). Heden ten dage is het hebben van meer dan één vrouw niet verenigbaar met lidmaatschap in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.