Studiewijzers
Farizeeën


Farizeeën

Een religieuze groep onder de Joden in het Nieuwe Testament waarvan de naam duidt op afgescheiden zijn. De Farizeeën gingen er prat op dat zij de wet van Mozes stipt onderhielden en alles vermeden wat verband hield met mensen die niet van Israël waren. Zij geloofden in het leven na de dood, de opstanding en het bestaan van engelen en geesten. Zij waren ervan overtuigd dat de ongeschreven wetten en tradities even belangrijk waren als de geschreven wetten. Hun leringen verlaagden godsdienst tot een nakomen van regels en werkten geestelijke hoogmoed in de hand. Door de Farizeeën twijfelden vele Joden aan Christus en zijn evangelie. In Mattheüs 23, Markus 7:1–23 en Lukas 11:37–44 heeft de Heer openlijk zijn afkeuring uitgesproken over de Farizeeën en hun werken.