Studiewijzers
Kruis


Kruis

De houten constructie waaraan Jezus Christus gekruisigd werd (Mark. 15:20–26). Velen in de wereld beschouwen het kruis als een symbool van Christus’ kruisdood en zoenoffer; de Heer heeft echter zelf het brood en het water van het avondmaal als symbolen voor zijn kruisdood en zoenoffer ingesteld (Matt. 26:26–28; LV 20:40, 75–79). In de Schriften zijn zij die hun kruis opnemen de mensen die Jezus Christus zozeer liefhebben dat zij alle kwaad en wereldse begeerten verzaken en zijn geboden bewaren (BJS, Matt. 16:25–26 [Aanhangsel]).