Studiewijzers
School der profeten


School der profeten

In de winter van 1832–1833 ontving Joseph Smith in Kirtland het gebod van de Heer om een school te stichten voor de opleiding van de broeders in alle zaken die te maken hadden met het evangelie en het koninkrijk van God. Veel van de eerste leiders van de kerk hadden deze school bezocht. Nog een andere school der profeten, of school der ouderlingen, werd geleid door Parley P. Pratt in Jackson County (Missouri) (LV 97:1–6). Soortgelijke scholen werden ook gesticht kort nadat de heiligen naar het westen waren getrokken, maar die werden al spoedig opgeheven. Evangelieonderwijs wordt tegenwoordig thuis, in de priesterschapsquorums en de verschillende hulporganisaties van de kerk, op de scholen van de kerk en in de klassen van het seminarie en het instituut gegeven.