Studiewijzers
Leer en Verbonden


Leer en Verbonden

Een verzameling eigentijdse, goddelijke openbaringen en geïnspireerde verklaringen die de Heer aan Joseph Smith en een aantal van zijn opvolgers heeft gegeven voor de vestiging en besturing van het koninkrijk van God op aarde in de laatste dagen. De Leer en Verbonden is Schriftuur, een van de standaardwerken van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, samen met de Bijbel, het Boek van Mormon en de Parel van grote waarde. Maar de Leer en Verbonden is uniek, omdat dit boek geen vertaling is van oude documenten; de Heer heeft deze openbaringen in deze tijd aan zijn gekozen profeten gegeven om zijn koninkrijk te herstellen. In die openbaringen horen wij de milde maar krachtige stem van de Heer Jezus Christus (LV 18:35–36).

In Joseph Smiths geschiedenis staat dat de Leer en Verbonden het fundament van de kerk in de laatste dagen is en een zegen voor de wereld (LV 70 opschrift). De openbaringen daarin geven de aanzet tot de voorbereiding op de wederkomst van de Heer, ter vervulling van alle woorden die de profeten vanaf het begin van de wereld hebben gesproken.