Studiewijzers
Melchizedeks priesterschap


Melchizedeks priesterschap

Het Melchizedeks priesterschap is het hogere of grotere priesterschap; het Aäronisch priesterschap is het lagere priesterschap. Het Melchizedeks priesterschap omvat de sleutels van de geestelijke zegeningen van de kerk. De macht der goddelijkheid wordt de mensen kenbaar gemaakt door de verordeningen van het hogere priesterschap (LV 84:18–25; 107:18–21).

God heeft dit hogere priesterschap eerst aan Adam geopenbaard. In iedere bedeling hebben de patriarchen en profeten dit gezag gehad (LV 84:6–17). Het werd aanvankelijk het heilige priesterschap naar de orde van de Zoon van God genoemd. Later werd dit het Melchizedeks priesterschap genoemd (LV 107:2–4).

Toen de kinderen van Israël niet naar de voorrechten en verbonden van het Melchizedeks priesterschap leefden, nam de Heer de hogere wet weg en verving die door een lager priesterschap en een lagere wet (LV 84:23–26), die het Aäronisch priesterschap en de wet van Mozes werden genoemd. Toen Jezus op aarde kwam, bracht Hij het Melchizedeks priesterschap terug voor de Joden en begon de kerk onder hen op te bouwen. Zowel het priesterschap als de kerk zijn echter opnieuw verloren gegaan door afvalligheid. Zij zijn op een later tijdstip hersteld door Joseph Smith jr. (LV 27:12–13; 128:20; GJS 1:73).

Het Melchizedeks priesterschap omvat de volgende ambten: ouderling, hogepriester, patriarch, zeventiger en apostel (LV 107). Het Melchizedeks priesterschap zal altijd deel uitmaken van het koninkrijk van God op aarde.

De president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is president van de hoge of Melchizedekse priesterschap; hij draagt alle sleutels die betrekking hebben op het koninkrijk van God op aarde. De roeping van president komt slechts één man tegelijk toe, die als enige op aarde bevoegd is om alle priesterschapssleutels aan te wenden (LV 107:64–67; 132:7).