Studiewijzers
Timotheüs, brieven aan


Timotheüs, brieven aan

Twee boeken in het Nieuwe Testament. Beide waren oorspronkelijk brieven die Paulus aan Timotheüs had geschreven.

1 Timotheüs

Paulus schreef de eerste brief na zijn eerste gevangenschap. Hij had Timotheüs in Efeze achtergelaten, met de bedoeling daar terug te keren (1 Tim. 3:14). Omdat hij echter vermoedde opgehouden te worden, schreef hij aan Timotheüs, misschien vanuit Macedonië (1 Tim. 1:3), om hem raad te geven en te bemoedigen bij de vervulling van zijn plichten.

Hoofdstuk 1 bevat Paulus’ begroeting alsmede zijn instructies met betrekking tot dwaze speculaties die de kerk begonnen binnen te sluipen. In de hoofdstukken 2 en 3 staan aanwijzingen over de wijze van openbare aanbidding en over het karakter en de levenswandel van de dienaren van de Heer. De hoofdstukken 4 en 5 geven een beschrijving van de afval in de laatste dagen en raad aan Timotheüs met betrekking tot het leiden van zijn kudde. Hoofdstuk 6 is een aansporing om trouw te blijven en wereldse rijkdom te vermijden.

2 Timotheüs

Deze tweede brief, die Paulus schreef tijdens zijn tweede gevangenschap, kort voordat hij de martelaarsdood stierf, bevat de laatste woorden van de apostel en toont ons de grote moed en het vertrouwen waarmee hij de dood onder ogen zag.

Hoofdstuk 1 bevat Paulus’ begroeting en opdracht aan Timotheüs. In de hoofdstukken 2 en 3 staan diverse waarschuwingen en aanwijzingen, met de aanmoediging om de komende gevaren het hoofd te bieden. Hoofdstuk 4 bevat een boodschap aan Paulus’ vrienden en raad over de behandeling van afvalligen.