Studiewijzers
Profeet


Profeet

Iemand die geroepen is door God en uit zijn naam spreekt. Als boodschapper van God ontvangt een profeet geboden, profetieën en openbaringen van Hem. Het is zijn taak Gods wil en ware karakter aan de mensheid bekend te maken en te wijzen op de betekenis van zijn handelen met hen. Een profeet keurt zonde af en wijst op de gevolgen ervan. Hij predikt gerechtigheid. Bij tijd en wijle kan een profeet geïnspireerd worden om de toekomst te voorspellen voor het welzijn van de mensheid. Zijn hoofdverantwoordelijkheid is echter te getuigen van Christus. De president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de profeet van God op aarde in deze tijd. De leden van het Eerste Presidium en van het Quorum der Twaalf Apostelen worden gesteund als profeet, ziener en openbaarder.