Studiewijzers
Bijbelvertaling van Joseph Smith (BJS)


Bijbelvertaling van Joseph Smith (BJS)

Een herziening of vertaling van de King Jamesbijbel, waarmee Joseph Smith in juni 1830 begon. Hij beschouwde dit werk, dat hem door God was opgedragen, als onderdeel van zijn roeping als profeet.

Hoewel Joseph de vertaling in juli 1833 grotendeels had voltooid, bracht hij tot aan zijn dood in 1844 wijzigingen aan bij het persklaar maken van het manuscript. Hoewel hij tijdens zijn leven enkele delen van deze vertaling heeft uitgegeven, zou hij mogelijkerwijs nog een aantal veranderingen hebben aangebracht als hij lang genoeg had geleefd om het hele werk te publiceren. De Gereorganiseerde Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft de eerste editie van Joseph Smiths geïnspireerde vertaling in 1867 uitgegeven. Sindsdien heeft dit kerkgenootschap nog een aantal edities gepubliceerd.

De profeet kwam veel te weten tijdens het vertalen. Een aantal afdelingen van de Leer en Verbonden werd als direct gevolg van zijn vertaalwerk ontvangen (zoals LV 76, 77, 91 en 132). De Heer gaf Joseph ook concrete instructies in verband met de vertaling, die opgetekend staan in de Leer en Verbonden (LV 37:1; 45:60–61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89). Het boek Mozes en Mattheüs naar Joseph Smith, die nu opgenomen zijn in de Parel van grote waarde, zijn rechtstreeks ontleend aan de Bijbelvertaling van Joseph Smith.

Door de Bijbelvertaling van Joseph Smith zijn verschillende duidelijke en waardevolle zaken die uit de Bijbel verloren waren gegaan, teruggeplaatst (1 Ne. 13). Hoewel het niet de officiële Bijbel van de kerk is, biedt deze vertaling vele interessante inzichten, waardoor zij van grote waarde is voor een beter begrip van de Bijbel. Deze vertaling is tevens een getuigenis van de goddelijke roeping en bediening van de profeet Joseph Smith.