Studiewijzers
Bekeren (zich), bekering


Bekeren (zich), bekering

Een bewust besluit om onze gedachten, ons hart en ons leven zodanig te veranderen dat ze in overeenstemming zijn met de wil van God (Hand. 3:19).

Bekering impliceert dat iemand zich afwendt van het kwade en zijn hart en wil tot God wendt, zich voegt naar Gods geboden en wensen en de zonde verzaakt om een discipel van Christus te worden. Ware bekering komt voort uit liefde voor God en een oprecht verlangen om zijn geboden te bewaren. De doop tot vergeving van zonden, het ontvangen van de Heilige Geest door handoplegging en aanhoudend geloof in de Heer Jezus Christus maken het bekeringsproces compleet. Allen die toerekeningsvatbaar zijn, hebben gezondigd en moeten zich bekeren om mettertijd het heil te kunnen verkrijgen. Alleen door de verzoening van Jezus Christus kan onze bekering van kracht worden en door God worden aanvaard. De natuurlijke mens zal worden veranderd in een nieuw persoon die geheiligd en rein is, in Christus wedergeboren (2 Kor. 5:17; Mos. 3:19).