Studiewijzers
Galaten, brief aan de


Galaten, brief aan de

Een boek in het Nieuwe Testament, oorspronkelijk een brief die de apostel Paulus had geschreven aan de heiligen die in Galatië woonden. Het thema van deze brief is dat ware vrijheid alleen te vinden is in de naleving van het evangelie van Jezus Christus. Als de heiligen de leringen aannamen van Joodse christenen die erop stonden dat ze de Mozaïsche wet in acht namen, zouden zij de vrijheid die zij in Christus hadden gevonden, beperken of vernietigen. Paulus staaft in deze brief zijn eigen positie als apostel, zet de leer van rechtvaardiging door het geloof uiteen en bevestigt de waarde van een geestelijke godsdienst.

In de hoofdstukken 1 en 2 betuigt Paulus zijn spijt over het nieuws dat hij had ontvangen over de afvalligheid onder de Galaten en verduidelijkt hij zijn positie onder de apostelen. In de hoofdstukken 3 en 4 bespreekt hij de leerstellingen van geloof en werken. De hoofdstukken 5 en 6 bevatten een uiteenzetting over de praktische gevolgen van de leerstelling van geloof.