Studiewijzers
Helaman, zoon van Helaman


Helaman, zoon van Helaman

Een profeet en kroniekschrijver uit het Boek van Mormon die het Nephitische volk onderwees. Hij was een kleinzoon van Alma de jonge en vader van de Nephi die macht ontving over alle elementen. Helaman schreef het boek Helaman samen met zijn zoon Nephi.

Het boek Helaman

De hoofdstukken 1 en 2 bevatten een beschrijving van een periode van grote politieke onrust. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt vermeld dat Helaman en Moronihah, de opperbevelhebber van de Nephitische legers, er ten slotte in slaagden een periode van vrede tot stand te brengen. Maar ondanks de leiding van deze goede mannen, nam de ongerechtigheid van het volk toe. In Helaman 5:1–6:14 wordt verteld hoe Nephi de rechterstoel opgaf, net zoals destijds zijn grootvader Alma, om de mensen te onderwijzen. Enige tijd lang bekeerden de mensen zich. In Helaman 6:15–12:26 staat echter dat het Nephitische volk goddeloos werd. De slothoofdstukken, 13–16, bevatten het wonderlijke verhaal van een profeet, Samuel de Lamaniet geheten, die de geboorte en de kruisiging van de Heiland voorzegde en de tekenen waaraan die gebeurtenissen te herkennen zouden zijn.