Studiewijzers
Nehemia


Nehemia

Een vooraanstaande Israëliet (een Leviet of iemand van de stam Juda) uit het Oude Testament, die in Babel, aan het hof van koning Arthahsasta, schenker was. Hij kreeg van de koning opdracht de stadsmuren van Jeruzalem te herbouwen.

Het boek Nehemia

Dit boek is een voortzetting van het boek Ezra. Het bevat een verslag van de vorderingen en moeilijkheden van het werk in Jeruzalem na de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap. In de hoofdstukken 1–7 wordt melding gemaakt van Nehemia’s eerste bezoek aan Jeruzalem en van de herbouw van de stadsmuren, in weerwil van grote tegenwerking. De hoofdstukken 8–10 beschrijven de godsdienstige en sociale hervormingen die Nehemia probeerde door te voeren. In de hoofdstukken 11–13 staat een lijst met de namen van hen die de geboden onderhielden, alsmede een verslag van de inwijding van de muur. In de verzen 4–31 van hoofdstuk 13 wordt melding gemaakt van een tweede bezoek van Nehemia aan Jeruzalem na een afwezigheid van twaalf jaar.