Studiewijzers
Jakobus, zoon van Zebedeüs


Jakobus, zoon van Zebedeüs

Een van de twaalf apostelen, gekozen door Jezus tijdens zijn aardse bediening, de broer van Johannes. Hij was een van de drie apostelen die het voorrecht hadden bij Jezus te zijn bij een aantal bijzondere gebeurtenissen: de opwekking uit de doden van het dochtertje van Jaïrus (Mark. 5:37), de gedaanteverandering op de berg (Matt. 17:1; Mark. 9:2; Luk. 9:28), en in Gethsémané (Matt. 26:37; Mark. 14:33). In gezelschap van Petrus en Johannes herstelde hij het Melchizedeks priesterschap op aarde door de ordening van Joseph Smith en Oliver Cowdery (LV 27:12; 128:20; GJS 1:72).