Studiewijzers
Smith jr., Joseph


Smith jr., Joseph

De uitverkoren profeet om de ware kerk van Jezus Christus op aarde te herstellen. Joseph Smith werd geboren in de staat Vermont in de Verenigde Staten van Amerika en leefde van 1805 tot 1844.

In 1820 verschijnen God de Vader en Jezus Christus aan Joseph, waarop hij verneemt dat geen van de kerken op aarde de ware kerk is (GJS 1:1–20). Op een later tijdstip ontvangt hij bezoek van de engel Moroni die hem de bergplaats onthult van gouden platen met het verslag van vroegere bewoners van Amerika (GJS 1:29–54).

Joseph vertaalt de gouden platen en geeft ze in 1830 uit als het Boek van Mormon (GJS 1:66–67, 75). In 1829 ontvangt hij het gezag van het priesterschap van Johannes de Doper en van Petrus, Jakobus en Johannes (LV 13; 27:12; 128:20; GJS 1:68–70).

In opdracht van God organiseren Joseph en een aantal anderen de herstelde kerk van Jezus Christus op 6 april 1830 (LV 20:1–4). Onder Josephs leiding begint de kerk te groeien in Canada, Engeland en de oostelijke staten van de Verenigde Staten, in ‘t bijzonder in Ohio, Missouri en Illinois. Waar zij zich ook vestigen, overal worden Joseph en de heiligen hevig vervolgd. Op 27 juni 1844 sterven Joseph en zijn broer Hyrum de martelaarsdood in Carthage (Illinois) in de Verenigde Staten van Amerika.

Schriftuur die de profeet Joseph Smith heeft voortgebracht

Joseph heeft een gedeelte van de gouden platen die hem door de engel Moroni waren overhandigd, vertaald. Die vertaling verscheen in 1830 als het Boek van Mormon. Hij ontving ook veel openbaringen van de Heer die de fundamentele leerstellingen en de organisatie van de kerk uiteenzetten. Veel van die openbaringen zijn verzameld in het boek dat nu bekendstaat als de Leer en Verbonden. Joseph Smith is ook verantwoordelijk voor de publicatie van de Parel van grote waarde, een boek dat geïnspireerde vertalingen bevat van een aantal geschriften van Mozes, Abraham en Mattheüs, gedeelten uit zijn eigen geschiedenis en getuigenis, alsmede dertien punten met betrekking tot de leer en belijdenis van de kerk.