Studiewijzers
Jezus Christus


Jezus Christus

Christus (uit het Grieks) en Messias (uit het Hebreeuws) betekenen allebei ‘de gezalfde’. Jezus Christus is de Eerstgeborene van de geestkinderen van de Vader (Hebr. 1:6; LV 93:21). Hij is de Eniggeborene van de Vader in het vlees (Joh. 1:14; 3:16). Hij is Jehova en was geordend tot zijn grote roeping voordat de wereld geschapen was (LV 110:3–4). In opdracht van de Vader heeft Jezus de aarde en alles wat zich daarop bevindt, geschapen (Joh. 1:3, 14; Moz. 1:31–33). Hij is geboren uit Maria in Bethlehem, leidde een zondeloos leven, en bracht een volmaakte verzoening tot stand voor de zonden van de gehele mensheid door zijn bloed te vergieten en zijn leven aan het kruis te geven (Matt. 2:1; 1 Ne. 11:13–33; 3 Ne. 27:13–16; LV 76:40–42.). Hij is uit de doden opgestaan, waarmee Hij de uiteindelijke opstanding van alle mensen zeker heeft gesteld. Dankzij Jezus’ verzoening en opstanding kunnen allen die zich van hun zonden bekeren en de geboden van God nakomen, voor eeuwig bij Jezus en de Vader wonen (2 Ne. 9:10–12; 21–22; LV 76:50–53, 62).

Jezus Christus is de grootste van allen die ooit op deze aarde geboren zijn. Zijn leven is het volmaakte voorbeeld van de manier waarop alle mensen hun leven behoren te leiden. Alle gebeden, zegens en priesterschapsverordeningen moeten in zijn naam worden verricht. Hij is de Heer der heren, de Koning der koningen, de Schepper, de Heiland en de God van de gehele aarde.

Jezus Christus zal terugkomen in macht en heerlijkheid om tijdens het millennium op aarde te regeren. Op de laatste dag zal Hij alle mensen oordelen (Alma 11:40–41; MJS 1).

Samenvatting van zijn leven (in chronologische volgorde)

Christus’ heerschappij in het millennium

De heerlijkheid van Jezus Christus

De naam van Jezus Christus op ons nemen

Getuigenissen gegeven van Jezus Christus

Gezag

Het voorbeeld van Jezus Christus

Hoofd van de kerk

Profetieën over de geboorte en dood van Jezus Christus

Rechter

Verschijningen van Christus na zijn dood

Voorsterfelijk bestaan van Christus

Zinnebeelden of symbolen van Christus