Schriften
Titelpagina van het Boek van Mormon


Het
Boek van Mormon

Een verslag geschreven door
de hand van Mormon
op platen
ontleend aan de platen van Nephi

Aldus is het een samenvatting van de kroniek van het volk van Nephi, en ook van de Lamanieten — Gericht tot de Lamanieten, die een overblijfsel zijn van het huis van Israël; en ook tot de Joden en de andere volken — Geschreven op gebod, en ook door de geest van profetie en van openbaring — Geschreven en verzegeld en in de hoede van de Heer verborgen, opdat zij niet zouden worden vernietigd — Om tevoorschijn te komen door de gave en de macht van God teneinde te worden vertaald — Verzegeld door de hand van Moroni en verborgen in de hoede van de Heer om te bestemder tijd tevoorschijn te worden gebracht door iemand uit de andere volken — De vertaling daarvan door de gave van God.

Tevens een samenvatting ontleend aan het boek Ether, dat een kroniek is van het volk van Jared, dat werd verstrooid in de tijd dat de Heer de taal van de mensen had verward, toen zij een toren bouwden om de hemel te bereiken — Hetgeen is bedoeld om het overblijfsel van het huis van Israël te tonen welke grote dingen de Heer voor hun vaderen heeft gedaan; en opdat zij de verbonden van de Heer zullen kennen, zodat zij zullen weten dat zij niet voor eeuwig zijn verworpen — En ook ter overtuiging van de Joden en de andere volken dat Jezus de Christus is, de Eeuwige God, die Zich aan alle natiën openbaart — En nu, indien er fouten zijn, zijn het de vergissingen van mensen; daarom, veroordeel niet de dingen van God, opdat u vlekkeloos zult worden bevonden voor de rechterstoel van Christus.

Oorspronkelijke vertaling van de platen in het Engels
door Joseph Smith jr.