Schriften
Inleiding


Inleiding

Het Boek van Mormon is een boek met heilige Schriftuur dat vergelijkbaar is met de Bijbel. Het is een kroniek van Gods handelen met vroegere bewoners van Amerika en bevat de volheid van het eeuwigdurende evangelie.

Het boek is door vele profeten van weleer door de geest van profetie en openbaring geschreven. Hun woorden, die op gouden platen stonden geschreven, werden aangehaald en samengevat door een profeet en geschiedschrijver die Mormon heette. De kroniek doet verslag van twee grote beschavingen. De ene kwam in 600 v.C. uit Jeruzalem en viel later uiteen in twee volken, bekend als de Nephieten en de Lamanieten. De andere kwam veel eerder, toen de Heer de taal had verward bij de toren van Babel. Deze groep staat bekend als de Jaredieten. Na duizenden jaren werden al deze volken vernietigd, met uitzondering van de Lamanieten, die tot de voorouders van de indianen behoren.

De belangrijkste gebeurtenis in het Boek van Mormon is de persoonlijke bediening van de Heer Jezus Christus onder de Nephieten kort na zijn opstanding. Het boek zet de leerstellingen van het evangelie uiteen, geeft het heilsplan in grote trekken weer en geeft de mensen aan hoe zij vrede in dit leven en eeuwig heil in het toekomende leven kunnen verwerven.

Nadat Mormon zijn schrijfwerk had voltooid, droeg hij het verslag over aan zijn zoon, Moroni, die er enkele woorden van zichzelf aan toevoegde en de platen in de heuvel Cumorah verborg. Op 21 september 1823 verscheen deze zelfde Moroni als verheerlijkt en herrezen persoon aan de profeet Joseph Smith en gaf hem aanwijzingen met betrekking tot de oude kroniek en de bestemde vertaling ervan in de Engelse taal.

Te zijner tijd werden de platen aan Joseph Smith overgedragen, die ze door de gave en de macht van God vertaalde. Deze kroniek is nu in vele talen uitgegeven als een nieuw en aanvullend getuigenis dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is en dat allen die tot Hem komen en de wetten en verordeningen van zijn evangelie gehoorzamen, kunnen worden gered.

De profeet Joseph Smith heeft over deze kroniek gezegd: ‘Ik vertelde de broeders dat het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden, dan door welk ander boek ook.’

De Heer zorgde ervoor dat naast Joseph Smith nog elf anderen de gouden platen te zien kregen en optraden als bijzondere getuigen van de waarheid en goddelijkheid van het Boek van Mormon. Hun schriftelijke getuigenis volgt hierna als ‘Het getuigenis van drie getuigen’ en ‘Het getuigenis van acht getuigen.’

Wij nodigen alle mensen waar ook ter wereld uit om het Boek van Mormon te lezen, de boodschap die het bevat in hun hart te overwegen en daarna God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of het boek waar is. Zij die daartoe bereid zijn en in geloof vragen, zullen door de macht van de Heilige Geest een getuigenis van de waarheid en goddelijkheid ervan ontvangen. (Zie Moroni 10:3–5.)

Zij die dit goddelijk getuigenis door de Heilige Geest ontvangen, zullen door diezelfde macht ook te weten komen dat Jezus Christus de Heiland van de wereld is, dat Joseph Smith zijn openbaarder en profeet in deze laatste dagen is, en dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het koninkrijk van de Heer is, wederom op aarde gevestigd ter voorbereiding op de wederkomst van de Messias.